Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Gordijnadvies.nl. 

1. Algemeen. 
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en opdrachten aan Gordijnadvies.nl. 
1.2 Op alle betrekkingen tussen Gordijnadvies.nl en de opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing. 

2. BTW.
Conform de belastingvoorschriften worden expertise, mediation, bemiddeling en trainingsactiviteiten belast met het hoge BTW tarief.

3. Betalingsvoorwaarden. 
Het factuurbedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum bij Gordijnadvies.nl overgemaakt te zijn, tenzij anders overeengekomen. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de opdrachtgever niet van de aangegane verplichtingen. 

4. Annulering. 
Een door opdrachtgever en Gordijnadvies.nl geaccordeerde overeenkomst kan niet eenzijdig door één van beide partijen geannuleerd worden. In de onderstaande gevallen van annulering door de opdrachtgever worden de volgende percentages van de in de betreffende overeenkomst genoemde bedragen  in rekening gebracht: 
 – Annulering c.q. uitstel tot en met 14 dagen voor aanvangsdatum van de eerste dag van de overeenkomst : 100% van het totale bedrag. 
 – Annulering c.q. uitstel van de 15e tot en met de 30e dag voor aanvangsdatum van de eerste dag van de overeenkomst: 75% van het totale bedrag.     

– Annuleringen c.q. uitstel van 31 dagen of langer voor de aanvangsdatum van de eerste dag van de overeenkomst: 50% van het totale bedrag.

Annuleringen kunnen alleen schriftelijk worden doorgegeven. De dag waarop de schriftelijke annulering bij Gordijnadvies.nl is ontvangen geldt als annuleringsdatum. 

5. Aanpassing van de tarieven. 
Bij langlopende trajecten worden de tarieven per 1 januari aangepast conform het door het CPB vastgestelde CPI; tenzij anders overeengekomen in de onderhavige overeenkomst.

6. Verblijfskosten. 
De door deelnemers en trainers c.q. begeleiders gemaakte kosten betreffende verblijf in hotels, conferentieoorden enz. komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden rechtstreeks aan de opdrachtgever gefactureerd en vooraf vastgesteld.

7. Afwijkende afspraken. 
Alle schriftelijk vastgelegde afspraken welke afwijken van de bovenstaande voorwaarden, gaan vòòr op deze algemene voorwaarden. 

8. Eigendom. 
Alle materialen t.b.v. de trainingen zijn eigendom van Gordijnadvies.nl en mag derhalve zonder schriftelijke toestemming van Gordijnadvies.nl  niet vermenigvuldigd en/of aan derden ter beschikking gesteld worden. 

9. Geheimhouding. 
a) Alle informatie, die uit de samenwerking tussen Gordijnadvies.nl en de opdrachtgever voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld door beide partijen.
b) Conform de gedragsregels rapporteert Gordijnadvies.nl niet over individuele prestaties van deelnemers. De wetenschap dat men beoordeeld wordt, werkt remmend op de openheid en daarmee op het gewenste resultaat van de training. Juist als deelnemers hun zwakke kanten tonen, is het mogelijk aan verbetering daarvan te werken. 

10. overeenkomst 
a) Overeenkomst: de schriftelijke afspraken tussen Gordijnadvies.nlen de opdrachtgever.
b) Opdrachtgever: iedere natuurlijke en rechtspersoon die zich door Gordijnadvies.nl laat adviseren en/of trainingen & coaching laat verzorgen en/of andere activiteiten laat uitvoeren. 
c) in de overeenkomst wordt minimaal vastgelegd: 
– naam van de opdrachtgever; 
– omschrijving van de door Gordijnadvies.nl uit te voeren werkzaamheden; 
– data van uitvoering van de werkzaamheden; 
– de betreffende bedragen en de betalingscondities. 
d) de overeenkomst geldt vanaf het moment dat de overeenkomst door opdrachtgever is geaccordeerd en door Gordijnadvies.nl  is ontvangen. 
Alle schriftelijk vastgelegde afspraken in de onderhavige overeenkomst welke afwijken van deze algemene voorwaarden, gaan vòòr op deze algemene voorwaarden.


11. Verplichting van de opdrachtgever 
a) Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Gordijnadvies.nl nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verstrekte opdracht, tijdig ter beschikking te stellen. 
b) Op verzoek van de opdrachtgever worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd. 

12. Uitvoering van de opdracht 
a) Gordijnadvies.nl bepaalt de wijze waarop en door welke persoon of personen de verleende opdracht uitgevoerd wordt. 
b) Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na instemming van Gordijnadvies.nl

c) Gordijnadvies.nl kan na overleg met opdrachtgever, zo nodig derden bij de uitvoering van de opdracht betrekken. 
d) Gordijnadvies.nl selecteert, eventueel in overleg met opdrachtgever, een geschikte locatie.
e) De kosten van de locatie (huur en collectief gebruikte consumpties tijdens de duur van de training) zijn voor rekening van opdrachtgever; tenzij in de betreffende overeenkomst anders bepaald. 

13. Vervanging 
a) Vervanging van deelnemer(s) is toegestaan mits de vervangende deelnemer(s) een vergelijkbare functie uitoefent (uitoefenen). Aan vervanging zijn in het algemeen geen kosten verbonden. 
b) Bij vervanging van deelnemers dient de opdrachtgever Gordijnadvies.nl hierover zo snel mogelijk, schriftelijk, te informeren. 
c) Indien door overmacht onzerzijds een opdracht niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever hierover direct geïnformeerd.  Gordijnadvies.nl zal in overleg met opdrachtgever bepalen of Gordijnadvies.nl een gelijkwaardige trainer / coach zal trachten in te zetten of dat nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding 

14. tarieven & kosten
De tarieven en bijkomende (materiaal)kosten, alsmede de betalingscondities, worden in de overeenkomst vastgelegd. 

15. Afsluiting van de opdrachten 
Zodra de betaaltermijn van de eindafrekening is verlopen, en de opdrachtgever geen inhoudelijk bezwaar over de uitvoering van de opdracht heeft gegeven, wordt de opdracht als ‘goedgekeurd’ beschouwd en daarmee is de opdracht officieel afgesloten. 

16. Aansprakelijkheid 
a) Gordijnadvies.nl is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Gordijnadvies.nl van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het verrichten van werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
b) De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Gordijnadvies.nl voor haar werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen. 
c) Bij overeenkomsten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes weken. 
d) Indien de opdrachtgever binnen 6 maanden na het ontdekken van eventuele schade geen aansprakelijkheid heeft kenbaar gemaakt komen alle rechten te vervallen.

e) Gordijnadvies.nl  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk en geestelijk letsel opgelopen tijdens de training op trainingslocatie.

f) Gordijnadvies.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen opgelopen tijdens de training of op trainingslocatie.